รูปแบบการรับบริการ ค่าบริการ บาท / User
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าบริการ บาท / User
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 เดือน 2,400.00 2,568.00
12 เดือน 8,640.00
[ค่าบริการสุทธิหลังหักส่วนลด 10%]
9,244.80
โปรโมชั่นพิเศษ! สมัครบริการราย 12 เดือนวันนี้ รับทันทีส่วนลด 10% + แถมฟรี! การใช้งานอีก 1 เดือน
คลิกที่นี่เพื่อสมัครบริการ
หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. อัตราค่าบริการข้างต้นได้รวมค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วที่อัตรา 21.40 บาท
ต่อ User ต่อเดือน โดยค่าธรรมเนียมนี้ ถูกเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด สำหรับกรณีเผยแพร่ข้อมูล Real time (Tick By Tick) ไปยังลูกค้า (End User) ที่เป็น Non-Professional User (หมายถึง นักลงทุนประเภทรายบุคคลที่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่นักลงทุนสถาบัน ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนรวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่กับตลาดการค้า (Exchange) องค์กรกำกับดูแล หรือผู้ประกอบอาชีพทางด้านการเงินและการลงทุน และไม่ได้ทำงานกับองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)